Termen in Diversiteit, Equality en Inclusie

Termen Diversiteit, Equality & Inclusie

Termen in Diversiteit, Equality en Inclusie

We hebben de meest gebruikte termen in diversiteit, equality en inclusiviteit op een rijtje gezet en uitgelegd.

 

Allochtoon
Het woord allochtoon betekent letterlijk “van een andere aarde/gebied”. Het begrip werd in 1971 geïntroduceerd ter vervanging van het tot dan toe gangbare woord immigrant. Feitelijk was het bedoeld voor mensen die buiten Nederland geboren zijn (hieronder viel dus ook de bevolking van de overzeese gebieden). Hoewel de term later als beleidstaal ging gelden voor iedereen van wie één of beide ouders niet in Nederland is geboren. Eind 2016 werd het woord vaak vervangen door “Nederlander met een migratieachtergrond”. (2).

Arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces. (2)

Belonging
Dit gaat over het creëren van een cultuur van vertrouwen. Een cultuur waarbij alle stemmen worden gehoord en medewerkers zich veilig voelen om er te werken én zichzelf te zijn. 

Business case voor diversiteit
Er wordt geïnvesteerd in een business case voor diversiteit wanneer niet duidelijk is hoe en wat diversiteit bijdraagt aan bedrijfsdoelstellingen. In de Business case wordt de meerwaarde uitgewerkt door de theorie naar de praktijk door te vertalen. Vanuit de business case wordt duidelijk wat diversiteit bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Culturele diversiteit
Culturele diversiteit zijn de verschillende culturen binnen een specifieke regio, samenleving of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Lees hier meer over culturele diversiteit.

Culturele toe-eigening / appropriatie
Deze term wordt gebruikt wanneer iemand die geen deel uitmaakt van een bepaalde cultuur maar wel stijlelementen ervan overneemt. Denk bijvoorbeeld aan haardracht en bepaalde kleding.

Discriminatie
Discriminatie is het onderscheid maken van mensen of groepen. Er is hierbij sprake van een onterecht verschil wordt in de behandeling van mensen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of godsdienst.

Diversiteit
Diversiteit gaat over de verschillen die mensen meenemen. Dit gaat verder dan de werkvloer, dit is ook op school, in de kunst- en cultuurwereld en in de maatschappij. Verschil die je op het oog kan zien, maar ook minder zichtbare verschillen. Denk bij verschillen naast talent, kennis en expertise ook aan indicatoren zoals leeftijd, geslacht, culturele / etnische identiteit en seksuele geaardheid. Lees hier meer over diversiteit.

Diversiteitscommunicatie
Verbindende communicatie wordt ook wel diversiteitscommunicatie genoemd. Diversiteitscommunicatie richt zich naar een zo breed en zo divers mogelijke doelgroep, hierbij is oog voor de positieve beeldvorming van de doelgroep. (5)

Diversiteitsbeleid
In dit beleid komt naar voren hoe de organisatie de verschillende talenten in de organisatie zo goed mogelijk kan benutten en medewerkers zo goed mogelijk kan helpen om te presteren. Rekening houdend met de unieke talenten die een ieder meeneemt.

Diversiteitsmanagement
Bij diversiteitsmanagement gaat het om de resultaten van de organisatie en het benutten van alle aanwezige talenten binnen de organisatie. Het is het optimaal benutten van individuele werknemers ten behoeve van de dienstverlening, winst en/of resultaat van de onderneming. (1)

Doelgroepenbeleid
Anders dan diversiteitsbeleid is een doelgroepenbeleid gericht op het bestrijden van de achterstand van één specifieke groep.

Equality
Equality gaat erom dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ongeacht waar je bent geboren, welk geloof je hebt of dat je een handicap hebt. Iedereen zou dezelfde kansen moeten kunnen krijgen. Stereotype, Unconscious bias en de geschiedenis hebben er onder andere voor gezorgd dat dit niet altijd het geval is. Denk aan de stereotype van vrouwen en minderheden. Lees hier meer over het verschil tussen diversiteit, equality en inclusie.

Feminisme
Feminisme is de verzamelnaam voor maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke verhoudingen tussen man en vrouw kritisch bekijken en streven naar vrouwenemancipatie. (3)

Framing
Een frame is een is een denkkader dat wordt gebruikt of perspectief dat altijd gebruikt wordt om een onderwerp te benaderen. De beeldvorming is een proces in het hoofd waarbij ideeën, indrukken of (voor)oordelen ontkiemen over mensen en gebeurtenissen. Dit beeld is mee gekleurd door positieve, opvoeding, cultuur of traditie. (5)

Gender
Gender wordt meestal verdeeld in 2 mogelijkheden, vrouw en man. Dit terwijl er meer vormen zijn van seksbeleving.

  • Cisgender: Iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht. Je bent geboren als man of vrouw en voelt je ook zo.
  • Transgender: Een transgender is iemand die een genderidentiteit of -expressie heeft die niet overeenkomt met het biologische geslacht. (2)
  • Transseksueel: Wanneer een persoon zichzelf beschouwt als niet behorend tot het bij de geboorte vastgestelde geslacht en/of het (niet te veranderen) genetische geslacht, en in veel gevallen ook de behoefte heeft dit gevoel vorm te geven. De term ’transseksualiteit’ kan ook duiden op het proces van een persoon die bezig is met een lichamelijke verandering van de ene naar de andere sekse. (2)
  • Genderqueer: Een genderqueer is iemand zich niet identificeert als man of vrouw.
  • Interseksueel: Een persoon die geboren is met kenmerken van het vrouwelijke én mannelijke geslacht. Dit kan lichamelijk én mentaal zijn.

Genderneutraal
Er wordt geen verschil gemaakt tussen geslacht. Mensen mogen zelf een invulling geven aan de persoonlijke keuzevrijheid van een geslacht. In de praktijk zie je dit bijvoorbeeld terug in communicatie-uitigen, maar ook in het aanbod van kleding en genderneutraal toiletten.

Genderneutrale Communicatie
Genderneutraal schrijven is het verwijderen van ‘mannelijke’ of ‘vrouwelijke’ labels. Als we het hebben over inclusief schrijven gaan we wat verder: je zorgt dat iedereen zich in je tekst kan vinden. Je wil mensen raken en aanspreken als ze je tekst lezen. Als mensen zich niet herkennen in jouw tekst of schrijfstijl dan kan dat een averechtse werking hebben en zullen je teksten niet de impact hebben die je voor ogen hebt. Lees hier meer over genderneutraal communiceren. 

Glazen plafond
Het glazen plafond duidt een onzichtbare barrières aan. Deze onzichtbare barrières worden gevormd door gedrags- en organisatorische vooroordelen (vaak door mannen), die vrouwen tegenhouden in het verkrijgen van topfuncties binnen organisaties. Er wordt gesproken over een glazen plafond, omdat het te onderscheiden valt van andere, zichtbare barrières als ervaringseisen en opleidingseisen. (2)

Inclusie
Inclusiviteit gaat over het waarderen van de verschillen die iedereen meebrengt en het creëren van (werk)culturen die een gevoel van verbondenheid (en psychologische veiligheid) mogelijk maken zodat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Lees hier meer over inclusie.

Inclusief leiderschap
Inclusief leiderschap vraagt om een omgeving waarbij leiders de waarde van diversiteit op de werkvloer inzien. De werkvloer is een veilige omgeving voor alle medewerkers vanuit de unieke talenten, ervaring en expertise die ze meenemen. Wanneer talent niet wordt herkend, kan je ze ook niet benutten. Dit kan een bedreiging zijn voor de organisatie, gezien vanuit het speelveld waar het acteert. Lees hier meer over inclusief leiderschap.

Inclusieve werkcultuur
Bij een inclusieve werkcultuur voel je je onderdeel van de organisaties. Je voelt je gewaardeerd voor wie je bent en hebt het commitment van de organisatie om het beste uit je kunnen te halen vanuit de diversiteit die je meebrengt.

LHBTQIAP
LHBTQIAP staat voor Lesbisch (L), Home (H), biseksuelen (B), Transgenders (T), Queer (Q), Intersekse personen (I), Aseksueel (A) en Panseksueel (P)

  • Lesbisch / Homo : Persoon met seksuele voorkeur of gevoelens voor hetzelfde geslacht (2)
  • Queer: Iemand die niet in het hokje als homo of hetero denkt.
  • Intersekse persoon:Een persoon die geboren is met kenmerken van het vrouwelijke én mannelijke geslacht. Dit kan lichamelijk én mentaal zijn.
  • Aseksueel: Iemand die geen seksuele aantrekkingskracht en/of seksueel verlangen heeft. (2) Wel kan deze persoon verliefd  worden en/of seksuele relaties hebben.
  • Panseksueel: Iemand die verliefd wordt op een persoon, ongeacht het geslacht en de seksuele voorkeur.

Loonkloof vrouwen en mannen
De loonkloof is het verschil in het bruto uurloon tussen vrouwen en mannen. Het is gebaseerd op het salaris dat wordt uitbetaald aan medewerkers. Wist je dat vrouwen gemiddeld 15% minder verdienen per uur dan mannen? Lees hier meer over waarom mannen meer verdienen dan vrouwen.

Mansplaining
Mansplaining vindt plaats als een man iets op een neerbuigende en betuttelende manier uitlegt aan een vrouw, wat ze al weet.

Micro-agressie
Microagressie bestaat uit kleine, subtiele vormen van discriminatie die gemakkelijk worden weggewuifd als je ze ter sprake probeert te brengen. Dat kan op basis van gender zijn, van ras, van klasse, van lichaamsbouw, etc..

Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze klein líjken, zijdelingse opmerkingen, interrupties en aannames, maar ondertussen is het een constante aanslag op het zelfbeeld van de persoon van kleur. ‘Wees niet zo overgevoelig.’ ‘Zet je het van je af.’ ‘Kweek een dikkere huid.’ Het zijn maar al te gebruikelijke reacties. Dit soort reacties zijn bijna microagressie op zich omdat ze het gevoel creëren dat het aan de persoon van kleur ligt, omdat zij te gevoelig reageren.

Nepotisme
Nepotisme is het begunstigen, door autoriteiten of bedrijven, van familieleden of vrienden, door ze in hoge functies te benoemen of door ze opdrachten te gunnen. Nepotisme kan op den duur leiden tot kwaliteitsvermindering, omdat de benoemde personen niet of onvoldoende over de vereiste kwaliteiten beschikken voor de functie. De negatieve effecten hiervan kunnen tot op zekere hoogte worden opgevangen door ervaren medewerkers, maar ook dit heeft zijn grenzen en is bovendien afhankelijk van de welwillendheid van die personen om werk te doen waar ze geen krediet voor krijgen. (2)

Nudging voor diversiteit & inclusie
Nudging is het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Het doel is om te helpen betere, objectieve beslissingen te nemen zonder de keuzemogelijkheden van iemand te weg te nemen. Lees hier meer over nudging voor diversiteit & inclusie.

POC
Afkorting voor People of Color

Racisme
Racisme is het idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als beter en slechter ten opzichte van elkaar. Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen. (4)

Rolmodellen
Een rolmodel inspireert anderen met bepaalde eigenschappen, talenten, skills, vaardigheden, gedrag en/of stijl. Rolmodellen inspireren andere niet alleen met wat ze doen, maar ook op de manier waarop. Zo kunnen ze als voorbeeld dienen voor carrière, opleidingen, persoonlijke situaties, hoe je met bepaalde tegenslagen omgaat of in een situatie handelt. Lees hier meer over rolmodellen.

Roze plafond
Uit onderzoek is gebleken dat de top voor bedrijven onbereikbaar lijkt voor homo’s. (1)

Stereotype
Een stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat vaak niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel of negatief denkbeeld en wordt vaak gebruikt als rechtvaardiging van bepaalde discriminerende acties. (2)

Stigmatisering
Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken en/of gedragingen die angst of afkeer oproepen. Een stigma kan ook een negatief vooroordeel zijn dat leeft onder een bevolkingsgroep. (6)

Superdiversiteit
Superdiversiteit staat het voor ‘diversiteit binnen de diversiteit’ en dan hebben we het vooral over etniciteit en migratie. Uitgangspunt is dat het aantal mensen met een migratieachtergrond sterk toeneemt, voornamelijk in de grote steden. In steeds meer steden bestaat de meerderheid uit minderheden. (7)

Tokenism
Tokenisme is de gewoonte om slechts een plichtmatige of symbolische inspanning te leveren om inclusief te zijn voor leden van minderheidsgroepen, vooral door een klein aantal mensen te rekruteren uit ondervertegenwoordigde groepen om de schijn te wekken van raciale of seksuele gelijkheid binnen een beroepsbevolking. (2)

Tone Policing
Tone policing (ook tone trolling, tone argument, and tone fallacy) is een persoonlijke aanval en anti-debat tactiek gebaseerd op het bekritiseren van een persoon voor het uiten van emoties. Tone policing doet afbreuk aan de geldigheid van een verklaring door de toon waarop deze werd gepresenteerd aan te vallen in plaats van de boodschap zelf. (8)

Unconscious bias
Een bias is een onbewust vooroordeel (unconscious bias) die iedereen heeft. Bij elk persoon kan dit anders zijn. Deze onbewuste vooroordeel kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door je leefomgeving, je opvoeding, normen en waarden die je hebt meegekregen en de vrienden die je hebt. Lees hier meer over unconscious bias.

Vrouwenquota
Een vrouwenquotum is een minimum aantal van door vrouwen te bekleden topfuncties in bedrijven, in de politiek, of bijvoorbeeld van vrouwelijke artiesten in musea. Met een quotumregeling in het algemeen wordt een doelstelling vastgelegd, alsmede de procedures die daarbij moeten helpen. (2)

Whitesplaining
Whitesplaining is de handeling van een wit persoon die racisme uitlegt aan mensen van kleur, op een neerbuigende manier. Whitesplaining heeft betrekking tot onderwerpen gerelateerd aan racisme, politiek en/of geschiedenis.

WOC
Afkorting voor Woman of Color

 

 

Bronnen:
(1) Diversiteit in 100 vragen, P.J. Diehl en J.M. Stoffelsen, 2008
(2) Wikipedia.nl
(3) Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis (atria.nl)
(4) Amnesty.nl
(5) Diversiteitscommunicatie, I.Tiggelovend, 2019
(6) https://www.samensterkzonderstigma.nl/
(7) kis.nl
(8) https://en.wikipedia.org

Online programma Diversiteit & Inclusie

 

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht