De culturele kant van Diversiteit

Culturele Diversiteit

De culturele kant van Diversiteit

Veel mensen denken nog steeds dat diversiteit alleen te maken heeft met afkomst. Diversiteit is breder, er zijn verschillende soorten van diversiteit. Dit is maakt diversiteit ook complex.  Zo is er onder andere diversiteit op het gebied van  geslacht en leeftijd , maar ook op het gebied van inkomen, opleiding en burgerlijke staat.  

Deze verschillende soorten diversiteit zijn in te  indelen in 2 groepen, de primaire en secundaire groep. In de eerste groep zitten de zichtbare aspecten van diversiteit zoals geslacht, afkomst, leeftijd, in de tweede groep de “onzichtbare” aspecten denk dan aan onder andere opleiding, inkomsten. 

We kunnen aannemen dat de verschillende aspecten in de primaire groep feiten zijn. De aspecten in de secundaire groep zijn “aangeleerd” omdat je bijvoorbeeld van huis uit hebt meegekregen de religie te volgen die je ouders hebben, of de studie die je genoten hebt.

Afbeelding: managementboek.nl

 

Wat is culturele diversiteit?

Zoals je in bovenstaande afbeelding kan zien is dit een van de aspecten in de primaire groep van diversiteit. Culturele diversiteit zijn de verschillende culturen binnen een specifieke regio, samenleving of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen een regio of samenleving kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden. 

Een smeltkroes van culturen

Nederland is een smeltkroes van culturen, de juiste vraag in dit geval is naar mijn mening; Waarom zien we juist dat onvoldoende terug in alle lagen van het bedrijfsleven?

Lang zijn verschillende bevolkingsgroepen in ons land negatief in de kijker gezet. Het gevolg hiervan is dat een gedeelte van de autochtone bevolkingsgroep een bias kan hebben voor andere bevolkingsgroepen. De negatieve lading van deze (vaak onterechte) bias maakt het lastiger om de positieve aspecten te zien. 

Gelukkig is een groter deel wel van mening dat diverse culturen samen veel meer kunnen bereiken en een mooiere samenleving kunnen creëren. Culturele diversiteit kan een samenleving verrijken. Verschillende inzichten, manieren van omgang en samenwerking geeft ruimte voor nóg meer groei en vooruitgang. 

 

Culturele diversiteit op de werkvloer

Steeds vaker hoor en zie je het overal om je heen. Bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, ministeries, allemaal zijn ze op een of andere manier bezig met diversiteit. Het belang van diversiteit wordt niet alleen verteld, maar ook gezien en ervaren. Medewerkers met verschillende achtergronden zorgen voor een culturele en etnische mix op de werkvloer. 

Wat zijn de voordelen van culturele diversiteit op de werkvloer:

  • Meer creatieve inzicht en vernieuwende oplossingen voor vraagstukken en of problemen.
  • Hogere medewerkerstevredenheid en betrokken, loyale medewerkers.
  • Er kan snel en gericht ingespeeld worden op de ontwikkelingen van de markt, omdat er een goede kijk is op de markt vanuit de verschillende perspectieven binnen de organisatie. 
  • Creëert hogere omzet.

 

Wat zijn de onmisbare aspecten voor culturele diversiteit? 

Wat is er nodig om culturele diversiteit op de werkvloer te kunnen laten slagen? Rijksoverheid.nl heeft een infographic gemaakt waarin de 9 principes voor culturele diversiteit worden uitgelegd. Alle principes zijn belangrijk om een goede diversiteit op de werkvloer te kunnen realiseren.

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol, “lead by example”. Zij zijn dé aangewezen personen binnen elke organisatie om hierin een voorbeeld te zetten. Zij maken het beleid en dragen de verantwoordelijkheid voor het slagen ervan binnen hun organisatie. 

Het maken van SMART-doelstellingen zijn van belang om de voortgang inzichtelijk te houden en te kunnen meten. Dit helpt bij het vaststellen van de lange en korte termijn doelstellingen. 

Een overzicht van onmisbare principes voor culturele diversiteit op de werkvloer zijn hieronder weergegeven.

 

Afbeelding: rijksoverheid.nl

 

 

Welke initiatieven zijn er voor meer diversiteit?

Er zijn verschillende initiatieven om diversiteit op de agenda te krijgen in het bedrijfsleven. 

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring en richt zich op werkgevers uit de publieke en private sector. Door het Charter te ondertekenen committeert een bedrijf zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

Het Charter is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 24 landen. In het Charter worden concrete uitdagingen op het gebied van diversiteit en inclusie binnen een bedrijf beschreven. Bedrijven kunnen hierin aangeven op welk aspect ze zich zullen gaan focussen en welke middelen ze daarvoor gaan inzetten. De voortgang wordt vervolgens jaarlijks gemeten aan de hand van rapportages waarin geslaagde en minder geslaagde casussen zijn opgenomen.

Door deze manier van lessons learned kunnen we concrete stappen vooruit zetten en werken naar een meer culturele in inclusieve diversiteit op de werkvloer (bron: www.diversiteitinbedrijf.nl).

Niet alleen op het gebied van diversiteit is er een Charter opgesteld, zo zijn er ook andere charters opgesteld om de samenleving en het bedrijfsleven op andere gebieden te bevorderen.

 

Charter Talent naar de Top

In het Charter Talent naar de Top zijn richtlijnen en heldere afspraken opgenomen die helpen om doelgericht te werken aan duurzame en effectieve resultaten in de organisatie en de maatschappij. Bovendien bieden wij u ondersteuning, in de vorm van adviesgesprekken, om diversiteit en inclusiviteit in uw organisatie verder te verbeteren. Vanaf de start in 2008 hebben inmiddels meer dan 260 organisaties het Charter ondertekend (bron: www.talentnaardetop.nl)

 

Tech Talent Charter 

Het Tech Talent-charter is een initiatief van verschillende organisaties op het gebied van technologie, werving en sociale ondernemingen en biedt bedrijven een manier om hun betrokkenheid bij diversiteit in de sector te tonen.

Deze charter is ontworpen om de diversiteit binnen de Britse technologiebedrijven te vergroten, met als doel gelijke kansen en vertegenwoordiging voor alle werknemers in de sector te bereiken.

Door het charter te ondertekenen, verbinden bedrijven zich ertoe aan deze missie deel te nemen, door nieuw beleid te implementeren, wijzigingen aan te brengen in hun wervingsproces en andere effectieve maatregelen om de diversiteit in hun organisatie te verbeteren. (bron:www.women-in-technology.com)

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht